ระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ งานข้อมูลฯ สสจ.สุโขทัย

    มีการปรับ Password เข้าสู่ระบบ (ตามมาตรฐานด้าน Cyber Security) : ประสาน Admin จังหวัด (ทำนุ)
    หน่วยบริการ รพ.สต. ประสานที่ Admin โรงพยาบาลประจำ CUP